Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Peter Groot Kormelink Producties

Van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgevers gesloten met Peter Groot Kormelink Producties
ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALING
ARTIKEL 2. WERKINGSSFEER
ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
ARTIKEL 4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT
ARTIKEL 5. RECHTEN
ARTIKEL 6. PRIJZEN
ARTIKEL 7. BETALINGEN
ARTIKEL 8. ANNULERING
ARTIKEL 9. KLACHTEN
ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID /VRIJWARING
ARTIKEL 11. ONTBINDING
ARTIKEL 12. OVERMACHT
ARTIKEL 13. ONVERBINDENDHEID /HIATEN
ARTIKEL 14. GESCHILLEN
Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN
In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:
a. ” Peter Groot Kormelink Producties”, de rechtspersoon Peter Groot Kormelink.Producties BV
b. “de Opdrachtgever”, degene die Peter Groot Kormelink Producties een opdracht verstrekt voor het contracteren
van een of meer artiest(en),musicus/ musici en/of uitoefenend kunstenaar(s), het organiseren van een (onderdeel van
een) evenement en/of het verhuren van roerende zaken, zulks in de ruimste zin;
c. “de Artiest”, de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement – zijnde artiest, musicus en/of
uitoefenend kunstenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen, die direct door
het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, alsmede
degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde
voorstellingen, concerten of uitvoeringen, alsmede degenen die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever
een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen -, die zich jegens Peter Groot Kormelink Producties
heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten.
d. “de Toeleverancier”, degene die zich direct of indirect jegens Peter Groot Kormelink Producties heeft verbonden,
diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder
andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
e. ”de Wederpartij”, de Opdrachtgever, Artiest en/of Toeleverancier.
f. ”Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten
overeenkomst, waardoor Peter Groot Kormelink Producties en/of de door haar ingeschakelde derden meer
werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken.
g. ”Riders”, zijnde speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, alsmede met de
aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;
h. ”Uitkoopsom”, zijnde de netto-gage, vermeerderd met sociale lasten en werkgeverslasten en eventueel te
vermeerderen met Omzetbelasting.
i ”Optreden”, de te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst.

Artikel 2. WERKINGSSFEER
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Peter Groot Kormelink Producties, alsmede
op alle met de Wederpartij gesloten overeenkomsten.
2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de Wederpartij
gehanteerde algemene voorwaarden, binden Peter Groot Kormelink Producties niet, tenzij deze vooraf expliciet door
Peter Groot Kormelink Producties schriftelijk zijn aanvaard.
3. Indien Peter Groot Kormelink Producties ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de opdrachtgever
gesloten overeenkomst met een Toeleverancier, zijnde een horecabedrijf, een toeleveringsovereenkomst heeft
gesloten in de zin van de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijk Horeca Nederland, dan wel zelf
horecadiensten in die zin verleent, dan hebben deze Uniforme Voorwaarden uitgegeven door Koninklijk Horeca
Nederland gedeponeerd bij de K.V.K. te ’s -Gravenhage onder nr 606/1998 dan wel eventueel later geldende en
gedeponeerde Uniforme Voorwaarden voorzover het de horecadiensten betreft een aanvullende werking op deze
algemene voorwaarden.
4. Indien Peter Groot Kormelink Producties ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever
gesloten overeenkomst, een overeenkomst met een vervoersbedrijf heeft gesloten, in de zin van de Algemene
vervoers- en reisvoorwaarden van de KNV, dan hebben de Algemene vervoers- en reisvoorwaarden van KNV

busvervoer gedeponeerd op 18 januari 2002 onder nr. 12/2002 ter griffie van arrondissementsrechtbank te ‘s-
Gravenhage dan wel eventueel later geldende en gedeponeerde Algemene Vervoers- en reisvoorwaarden van de

KNV, voorzover het de vervoersdiensten betreft, aanvullende werking op deze algemene voorwaarden.
Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van Peter Groot Kormelink Producties zijn steeds vrijblijvend.
2. Peter Groot Kormelink Producties zal de overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig
mogelijk aan de Wederpartij doen toekomen. De Wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van
deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van 7 zeven) dagen na dagtekening in het bezit is van Peter
Groot Kormelink Producties.
3. Indien Peter Groot Kormelink Producties het door de Wederpartij ondertekende afschrift van de overeenkomst niet
binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Wederpartij retour heeft ontvangen, dan heeft Peter Groot Kormelink
Producties, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor
schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post én telefax of e-mail aan de Wederpartij
wordt medegedeeld.
4. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het
aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Peter Groot Kormelink
Producties daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.
Artikel 4 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT
1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met Peter Groot Kormelink Producties,
volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard
van de gecontracteerde prestaties.
2. De Artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij
schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor het optreden benodigde zaken door Peter Groot
Kormelink Producties, de Opdrachtgever en/of de Toeleverancier zullen worden verstrekt.
3. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met
betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de
Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4. De Opdrachtgever garandeert:
a. dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en
overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of
zaken van de Artiest, Toeleverancier en/of Peter Groot Kormelink Producties. Tevens zorgt de Opdrachtgever alsdan
voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;
b. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, in overleg met Peter
Groot Kormelink Producties een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; opdrachtgever blijft verantwoordelijk
voor handhaving orde tijdens opbouw, optreden en afbouw.
c. dat de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
d. dat er voor de Artiest een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de
benodigde wasgelegenheid, spiegels en noodzakelijke verwarming;
e. dat, indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten
opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste
veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan Peter Groot Kormelink Producties gerechtigd is het
betreffende optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;
f. dat, indien de artiest gebruik maakt van Riders en deze door de Artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met
Peter Groot Kormelink Producties van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze Riders ook door de
Opdrachtgever zullen worden nageleefd. Peter Groot Kormelink Producties zal in het voorkomende geval
Opdrachtgever omgaand informeren over de door de Artiest gehanteerde Riders;
5. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:
a. dat de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, tijdens het optreden per
uur recht heeft op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
b. dat de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht heeft op een
[gratis] eenvoudige maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 4 (vier) uur duurt;
c. dat de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur 10 (tien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is
overeengekomen.
6. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming
van Peter Groot Kormelink Producties.
7a. Peter Groot Kormelink Producties behoudt zich het recht voor alsnog een onderdeel van het evenement te
annuleren, zulks tot uiterlijk tien (10) dagen voor de datum van het evenement, hetzij in overleg met de Opdrachtgever
het evenement naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de Artiest op de
datum van het evenement een televisieoptreden c.q. tv opname en/of een buitenlandse tournee heeft, zonder dat
Peter Groot Kormelink Producties hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt.
b. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7.a is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest
door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft Peter Groot Kormelink
Producties het recht het desbetreffende optreden
door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra
kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst
met Peter Groot Kormelink Producties(gedeeltelijk) te annuleren.
8. De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met
Peter Groot Kormelink Productiesgesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter
beschikking te stellen zaken.
Artikel 5. RECHTEN
De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door Peter Groot Kormelink Productiesontwikkelde en uitgewerkte
concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd

en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere
(schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Peter Groot Kormelink Producties. Het is de Opdrachtgever niet
toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peter Groot Kormelink Producties van
voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.
Artikel 6. PRIJZEN
1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der
overeenkomst geldende prijzen.
2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van
nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Peter Groot Kormelink Producties

prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische-
en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is Peter Groot Kormelink Producties gerechtigd om deze kosten

alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan
tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de
overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief Omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of
de aan SENA af te dragen rechten;
4. In een Uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies premies
inbegrepen.
Artikel 7. BETALINGEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te
geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening
en/of opschorting.
2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in
verzuim. Peter Groot Kormelink Producties heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de
Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan Peter Groot
Kormelink Producties verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een
contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele
maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan Peter Groot Kormelink Producties tevens
de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde,
doch met een minimum van € 250,– (tweehonderdvijftig euro).
4. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door Peter Groot Kormelink Producties
in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
5. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft Peter Groot Kormelink
Producties het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.
6. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens Peter Groot Kormelink
Producties voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7. Peter Groot Kormelink Producties is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te
stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde
zekerheid op eerste verzoek van Peter Groot Kormelink Producties te verschaffen.
8. De Opdrachtgever verplicht zich jegens Peter Groot Kormelink Producties nimmer direct betalingen te verrichten
aan de desbetreffende Toeleverancier en/of Artiest, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8. ANNULERING
1. De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Peter Groot Kormelink Producties gesloten
overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan Peter Groot Kormelink Producties mede te delen.
2a. In het geval de Opdrachtgever de met Peter Groot Kormelink Producties gesloten overeenkomst méér dan 30
(dertig) dagen vóór het evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding,
in ieder geval 80 % (tachtig procent) van het totale factuurbedrag jegens Peter Groot Kormelink Producties
verschuldigd.
2b. Indien de Opdrachtgever binnen 30 (dertig) dagen voor het evenement de overeenkomst met Peter Groot
Kormelink Producties (gedeeltelijk) annuleert, is hij het gehele factuurbedrag verschuldigd.
2c. Artikel 7 van deze algemene voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde betalingen
conform dit artikel lid 2.
3. De Opdrachtgever vrijwaart Peter Groot Kormelink Producties volledig voor iedere aanspraak van de Artiest,
Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.
Artikel 9 KLACHTEN.
1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering
van enige verplichting uit hoofde van de met Peter Groot Kormelink Productiesgesloten overeenkomst dienen,
onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum
beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in
ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na het evenement, aan Peter Groot Kormelink Producties per aangetekende brief
kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt Peter Groot Kormelink
Producties geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.
Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING
1. Peter Groot Kormelink Producties kan door de Wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei
schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke
opzet en/of grove schuld van Peter Groot Kormelink Producties of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op
Peter Groot Kormelink Producties enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze
aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Peter Groot Kormelink Producties uit hoofde van de
desbetreffende opdracht op dat moment aan de Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht
zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
2. Peter Groot Kormelink Producties is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of
beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Peter Groot Kormelink Producties
of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor
schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de artiest. De Opdrachtgever
vrijwaart Peter Groot Kormelink Producties voor iedere aanspraak ter zake.
4. In het geval van Meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 12) komen alle (on)kosten van Peter
Groot Kormelink Producties, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door Peter Groot Kormelink
Producties ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Peter

Groot Kormelink Producties tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
5. Onverminderd de bevoegdheid van Peter Groot Kormelink Producties om van de Wederpartij al dan niet
(gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor
alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Peter Groot Kormelink Producties, voortvloeiende uit het niet of
niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij
vrijwaart Peter Groot Kormelink Producties tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
Artikel 11. ONTBINDING
1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
– het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
– de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
– de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel
daarvan verliest;
– Peter Groot Kormelink Producties gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om
(tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de
wederpartij direct opeisbaar zijn.
Artikel 12. OVERMACHT
1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Peter Groot Kormelink Producties diens
verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn
oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Peter Groot Kormelink Producties als
overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
– mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
– een dag van nationale rouw;
– contingenterings- of andere overheidsmaatregelen
– werkstaking;
– natuurrampen;
– ziekte van de Artiest;
– het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Peter Groot Kormelink Producties voor de
uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Peter Groot Kormelink Producties.
2. Met inachtneming van artikel 10 lid 4 van deze voorwaarden is Peter Groot Kormelink Producties in geval van
overmacht gerechtigd:
a. hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke
mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Peter Groot
Kormelink Producties hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;
b. hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van de Artiest te verschuiven
naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 3 lid 4 van deze
algemene voorwaarden van toepassing.
3. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de Opdrachtgever levert
voor de Opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 13. ONVERBINDENDHEID/HIATEN
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld
in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een nietverbindende bepaling te vervangen
door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden –
zo min mogelijk afwijkt van de nietverbindende bepaling.
Artikel 14 GESCHILLEN.1. Op de door Peter Groot Kormelink Producties gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands
recht van toepassing.
2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Peter Groot Kormelink Producties en de
Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement Groningen bevoegd kennis te
nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.